I KVIETIMAS

2017-12-29 pagal VPS priemonę „Naujų kaimo verslų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) gavome 1 paraišką. Paraišką pateikė MB „AGRONORA“.
Vietos veiklos grupė paraišką priėmė, patikrino, įvertino ir perdavė Agentūrai.
Dabar vyksta Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Jeigu paraiška sėkmingai įveiks Tik šį kontrolės etapą, bus teikiama Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.
2018-05-14 vyko Vietos projektų atrankos posėdis (PAK), kurio metu buvo svarstyta dėl VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) paraiškos tvirtinimo.
BALSUOTA: „UŽ“ – 9, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
Visi posėdyje dalyvavę PAK nariai vietos projektą, kuris priklauso MB „AGRONORAI“ patvirtino. Valdybos nariai pritarė šios paraiškos finansavimui. Projektų atrankos komiteto 2018-05-14 posėdžio protokolo nutariamoji dalis. 
2018-05-22 paraiška atiduota Agentūrai, kuri atliks tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą.
2018-07-04 gautas raštas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos, kuriuo informuojama, kad projektui Nr. PASV-LEADER-6A-D-1-1 „Agronoros paslaugos“ skiriamas finansavimas.