NUOSAVO INDĖLIO – ĮNAŠO NATŪRA SAVANORIŠKU DARBU – APSKAITOS TVARKA VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU (pagal VP administravimo taisyklių 5 priedą).

Pagal 4.3. papunktį apie planuojamus savanoriškus darbus turi būti iš anksto informuojama VPS vykdytoja. Vietos projekto vykdytojas likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki savanoriškų darbų pradžios apie planuojamus savanoriškus darbus turi iš anksto informuoti VPS vykdytoją (el. paštu: h.simonaitiene@pasvalys.lt arba gretavvg@pasvalys.lt ar atnešti raštą/lydraštį adresu Vytauto Didžiojo  a. 1, Pasvalys, 207 arba 208 kab.).  Vietos projekto vykdytojo informaciniame rašte turi būti nurodyta ši informacija: VPS vykdytojos, kuriai pateiktas vietos projektas, pavadinimas, vietos projekto vykdytojo pavadinimas, vietos projekto pavadinimas ir registracijos numeris, vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis, vietos projekto paraiškoje nurodyta planuojama savanoriško darbo vertė (Eur), savanoriško darbo atlikimo vieta (tikslus adresas), data ir pradžios valanda, savanoriško darbo pobūdis ir planuojamas rezultatas, preliminari savanoriško darbo trukmė ir preliminarus savanoriausiančių asmenų skaičius. Jeigu planuojami savanoriški darbai yra atšaukiami (pvz., dėl netinkamų oro sąlygų), tą pačią dieną, kai yra sužinoma apie tokių darbų atšaukimą, turi būti informuojama Agentūra el. paštu, adresu savanoriskidarbai@nma.lt;

Pagal 4.5. papunktį savanoriškų darbų vykdymo faktas turi būti dokumentuojamas, t. y. vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą savanorišką darbą turi fiksuoti savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje (pavyzdinę savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės formą), kurioje turi būti nurodoma ši informacija: VPS vykdytojos, kuriai pateiktas vietos projektas, pavadinimas; vietos projekto vykdytojo pavadinimas ir registracijos kodas; vietos projekto pavadinimas ir registracijos numeris; vietos projekto įgyvendinimo vieta ir laikotarpis; savanoriavusių fizinių asmenų vardai, pavardės ir bendras skaičius; informacija apie vietos projekte atlikto savanoriško darbo pobūdį ir sukurtą rezultatą (prie lentelės turi būti pridedamos bent dvi nuotraukos, įrodančios pokytį tarp savanoriško darbo pradžios ir pabaigos); atlikto savanoriško darbo vieta, data ir trukmė (valandomis); vietos projekte savanoriškus darbus atlikusio (-ių) fizinio (-ių) asmens (-ų) parašas; vietos projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas ir data; kita VPS vykdytojos nustatyta informacija.

Patvirtinta savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė ir kiti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį šio aprašo 4 punkte nurodytoms savanoriško darbo tinkamumo sąlygoms, – mokėjimo prašymo sudėtinė dalis, pagrindžianti savanoriško darbo tinkamumą.

Savanoriškų darbų įkainis (įkainis taikomas toks, koks buvo paraiškos pateikimo dieną (žiūrėti prie kvietimo dokumentacijos „Taikomi įkainiai“)).