VVG Projektai

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo laikotarpis

Finansavimo šaltinis

Pasvalio savivaldybės kaimo vietovių studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas

Nuo 2007-02-13 iki 2008-06-30

LR žemės ūkio ministerija (ES ir nacionalinė parama)

VVG patalpų įrengimas

Nuo 2009-07-16 iki 2010-04-16

LR žemės ūkio ministerija (ES ir nacionalinė parama)

Europietiškas kaimas

Nuo 2010-06-01 iki 2011-01-30

LR žemės ūkio ministerija (ES ir nacionalinė parama)

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Verslo galimybių formavimas ir jų taikymas Pasvalio rajono NVO sektoriuje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”. Iki šiol nebuvo atlikti verslo galimybių tyrimai ir analizė vystant socialinę ekonomiką Pasvalio rajone. Neapibrėžtos NVO sektoriaus vystymo galimybės, nevyriausybinės organizacijos neturi veiklos programų ir verslo planų, neparengtos verslumo ugdymo metodikos. Projekto metu įvykdytos veiklos: parengta verslo galimybių formavimo NVO sektoriuje tyrimo metodika; atliktas verslo galimybių tyrimas; parengta NVO sektoriaus verslo galimybių formavimo vystant socialinę ekonomiką Pasvalio rajono kaimo vietovėse koncepcija; tyrimų rezultatai pristatyti konferencijos metu. Koncepciją rasite čia.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (toliau – Pasvalio r. VVG) baigia įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Veiksmai ir bendravimas“ Nr. 4TT-KP-12-1-0005. Projektas įgyvendinamas kartu su Panevėžio rajono vietos veiklos grupe (toliau – Panevėžio r. VVG), Širvintų rajono vietos veiklos grupe (toliau – Širvintų r. VVG) ir Suomijos vietos veiklos grupėmis EMO (toliau – EMO VVG) ir Ykkosakseli (toliau – Ykkosakseli VVG). Pasvalio r. VVG skirta 95 234,00 Lt projekto veikloms įgyvendinti.

Projekto veiklomis siekiama efektyvaus LEADER metodo ir vietos strategijoje numatytų tikslų (jaunimo aktyvinimo ir įtraukimo į aktyvią vietos socialinę ir ekonominę veiklą, verslumo galimybių įvairovės skatinimo, vietos tradicijų, amatų saugojimo, populiarinimo, smulkaus ir vidutinio verslo galimybių Pasvalio rajono ir partnerių VVG teritorijose stiprinimo) įgyvendinimo.

Pasvalio r. VVG dalyvavo trijuose projekto paprojekčiuose:

  1. „Folkloras ir amatai“;
  2. „Jaunimo veikla ir pasidalijimas patirtimi“;
  3. „Suomijos ir Lietuvos VVG partnerių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, ūkių, ekologinių ūkių bendravimas“.

Pagal pirmą paprojektį 2013 m. balandžio 6 – 9 dienomis Pasvalyje lankėsi vaikų muzikinė grupė „Kakkarat“ iš Suomijos EMO VVG teritorijos. Pagrindinis vizito tikslas – dalyvauti tradiciniame folkloro festivalyje „Vaikų Velykėlės“ Valakėlių kultūros centre. Ši grupė taip pat surengė pasirodymus Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje ir Pasvalio muzikos mokykloje. Vaikai iš Suomijos labai šiltai susibendravo su Valakėlių kultūros centro vaikų folkloro grupe, vadovaujama Linos ir Alberto Bertašių. Vieni kitus išmokė tradicinių šokių ir žaidimų. Grupė „Kakkarat“ taip pat lankėsi ir Pasvalio krašto muziejuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje ir mokėsi marginti margučius tradiciniais būdais.

Šių metų rugpjūčio 8 – 12 dienomis vyko tradiciniai renginiai Suomijoje, kuriuose dalyvavo Valakėlių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro grupė. Be šios grupės renginiuose taip pat dalyvavo ir amatininkai iš Pasvalio rajono, kurie pristatė savo gaminius (duonos gaminius, muzikos instrumentus, rankdarbius). Dalyviai pasirodė ne tik renginiuose, bet ir aplankė amatų mokyklą, profesinio rengimo centrą, tarptautinę amatų mugę Helsinkyje. Vizito metu grupė iš Valakėlių surengė 5 pasirodymus, kurių metu atliko bendrą kūrinį su grupe „Kakkarat“.

Šio paprojekčio pasiekti rezultatai: susitiko amatais ir folkloru besidomintys žmonės, sužinojo vieni iš kitų apie vietos žmonių bei šalies tradicijas, senuosius mataus ir kultūrą, kaip organizuojama ši veikla.

Pagal antrą paprojektį 2013 m. vasario 25 – kovo 1 dienomis penki Pasvalio rajono jaunimo atstovai su grupės lydere bei Panevėžio ir Širvintų rajono jaunimo atstovais dalyvavo jaunimo vizito Suomijoje veiklose. Vizito metu Lietuvos jaunimas pristatė savo rajoną, verslo, verslumo pavyzdžius bei turimus išteklius, susipažino su partnerių Suomijos VVG teritorijose vykdomomis, jaunimo verslumą, darbinių įgūdžių įgijimą skatinančiomis veiklomis, vietos verslumo pavyzdžiais. Jaunimo atstovai susipažino su skirtingų verslo sričių pavyzdžiais, tokiais kaip sporto ir pramogų kompleksai, ekologinis ūkis, privati ugdymo įstaiga, elektronikos ir mechanikos gamykla. Dalyviai taip pat dalyvavo praktinėse – kūrybinėse dirbtuvėse, susipažino su Suomijos jaunimu, kartu kūrė projekto logotipą bei projekto profilį socialiniame tinkle Facebook.

2013 m. balandžio 22 – 26 dienomis jaunimo paprojekčio veiklos vyko Lietuvoje. Įvadinio renginio metu, kurį organizavo Širvintų r. VVG, jaunimo atstovai iš Suomijos ir Lietuvos turėjo galimybę palyginti skirtingas patirtis, pristatant jaunimo politikos įgyvendinimo galimybes ir iššūkius, aptariant kokios įmonės, įstaigos, institucijos skatina jaunimo įtraukimą, darbinį užimtumą. Suomijos jaunimo atstovams Pasvalio rajone buvo pristatyti skirtingi verslo bei verslumo pavyzdžiai. Dalyviai aplankė duonos kepyklą „Saimeta“, Rinkūnų „Dirvonų“ lentpjūvę, jaunimo centrą, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio irpaslaugų mokyklą, įmonę „Pasvalio auta“, susitiko su Vaškų ir Pumpėnų jaunimu, pasidalino patirtimi apie projektų įgyvendinimą. Baigiamasis jaunimo veiklų renginys vyko Panevėžyje. Jo metu Suomijos jaunimo atstovai pristatė savo patirtis, įgytas lankantis ir susipažįstant su skirtingais verslo bei verslumo pavyzdžiais Širvintų, Pasvalio ir Panevėžio rajonuose. Taip pat daug dėmesio renginio metu buvo skiriama jaunimo verslumo skatinimo temai, savo vietos problemų bei galimybių pristatymui, bendrų sprendimų ieškojimui, patirties pasidalinimui, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui, tolimesnių tarptautinių veiklų planavimui.

Įgyvendinant trečio paprojekčio veiklas 2013 m. kovo 17-21 dienomis 5 Pasvalio rajono verslo atstovai kartu su Panevėžio, Širvintų smulkausir vidutinio verslo atstovais dalyvavo Suomijos Emo VVG ir Ykkosaseli VVG parengtos programos veiklose. Vizito metu Lietuvos ūkininkai, smulkūs ir vidutiniai verslininkai pristatė , kokia veikla užsiima, kokią produkciją gamina, kokias verslo šakas vysto. Lietuvos partnerių delegacija keitėsi patirtimi, susipažino su Suomijos verslo naujovėmis, pristatytais vietos verslo pavyzdžiais.

2013 m. birželio 26 – 29 dienomis Lietuvoje lankėsi Suomijos smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Projekto partneriai Pasvalyje viešėjo birželio 27 -28 dienomis. Svečiai iš Suomijos, Panevėžio ir Širvintų VVG atstovais ir projektu besidominčiais mūsų šalies verslininkais bei ūkininkais susitiko ir bendradarbiavimo perspektyvas aptarė seminare. Jis buvo surengtas Žaliojoje girioje įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Žalioji“. Svečiai iš Suomijos bei jų kolegos iš Lietuvos trumpai pristatė savo veiklą ir patirtį dalyvaujant panašiuose projektuose. Suomijos EMO VVG konsultnas Kim Smedslund akcentavo, kad LEADER metodas – tai pirmiausia lyderių ugdymo metodas. O tarptautinio projekto „veiksmai ir bendravimas“ esmė – drauge dirbti, kurti ir siekti visiems naudingo rezultato. Pagal LEADER metodą įgyvendinami projektai turi skatinti verslininkų ir ūkininkų kūrybiškumą, inovacijų ieškojimą. Ypač svarbi yra patirties sklaida. Pasvalio krašte viešėję svečiai iš Suomijos apsilankė „Kuranos“ gamykloje, Joniškėlio krašto aludario Algio Rimkevičiaus įmonėje „Joalda“, ūkininkų Valdo Mulevičiaus, brolių Evaldo ir Vilhelmino Janušonių ūkiuose.

Dalinantis patirtimi, bendraujant su Suomijos, bei su kitų Lietuvos VVG partnerių jaunimo, verslo, VVG atstovais, įgyvendinant projekto veiklas, projekto dalyviai turėjo galimybę atrasti naujas galimybes, įgyti įgūdžių, žinių ir patirties, sustiprinti savo krašto paveldo, amatų ir tradicijų puoselėjimą, pasisėmė idėjų, patirties iš kitų partnerių, užmezgė naujų ryšių. Tarptautinės projekto veiklos ir pasirengimas leido ne tik pasisemti patirties, bet ir įvertinti bei pamatyti savo rajono turimus išteklius, verslo bei verslumo pavyzdžius, esamas jaunimo veiklas.

Projektas „Pasvalio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“, sutarties Nr. 4VP-KP-08-1-003639. Projektas įgyvendinammas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.

Projektas „VVG ir potencialių pareiškėjų mokymai Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui”, sutarties Nr. 4PV-KP-09-2-002374-PR001. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti”.