PAGALBA ĮGYVENDINANT VIETOS PROJEKTUS

Projektų vertinimas ir administravimas vykdomas vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), procedūrų aprašu ir nustatytais terminais.

 

Taisyklių 137 – 142 punktai

Asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi viešieji pirkimai

Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos, vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPT aprašas).

Asmenų, kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, vykdomi pirkimai

Vietos projektų vykdytojai, kurių vietos projektai finansuojami iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ir kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (nurodomos alternatyvos):

 • vietos projekto paraiškoje numatytas prekes, paslaugas ir darbus įsigyja neviršydami Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintų fiksuotųjų arba didžiausiųjų tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainių, taikomų panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (jeigu viršija, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama išlaidų dalis, lygi nustatytam įkainiui) (taikoma, kai tokie įkainiai yra);
 • vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EŽŪFKP pirkimų taisyklės). Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VVG iki pirkimų vykdymo pradžios (kai taikoma); įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.

Pirkimai per NMA sistemą vykdomi ČIA. 

NAUDOTOJO VADOVAS. 

Taisyklės, kuriomis vadovautis ir priedai ČIA.

 Vadovaujantis Taisyklių 143-152 punktais

Mokėjimų prašymus rengia vietos projektų vykdytojai ir pagal Sutartyje arba vietos projekto paraiškoje (kai Sutartis nesudaroma) pateiktą mokėjimo prašymų pateikimo grafiką teikia VVG.

Mokėjimo prašymų forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-151 „Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones patvirtinimo“.

MP forma Excel formatu, taikoma pildyti kompiuteriu.

Mokėjimo prašymo formos pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.

Kartu su mokėjimo prašymais teikiamų dokumentų sąrašas pagal atskiras 2014–2020 m. KPP priemones.

VVG, gavusi mokėjimo prašymą, atlieka pirminį jo vertinimą, t. y. nustato, ar:

 • mokėjimo prašymas VVG pateiktas tinkamu būdu ir forma (laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktas tinkamu būdu, jeigu jis pateiktas asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje) arba el. paštu pasirašius elektroniniu parašu. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokėjimo prašymas taip pat gali būti pateiktas VPS vykdytojos interneto svetainėje nurodytu el. paštu, naudojantis VPS vykdytojos įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (mokėjimo prašymai iš „paraiškų dėžučių“ išimami ir registruojami tokia pat tvarka kaip nustatyta Taisyklių 72.3 papunktyje), kitais VPS vykdytojos numatytais būdais;
 • mokėjimo prašymą pasirašė tinkamas asmuo. Jeigu vietos projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, mokėjimo prašymą turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgalioti kitą asmenį (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Jeigu vietos projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, mokėjimo prašymą turi pasirašyti ir jį pateikti vietos projekto vykdytojo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
 • mokėjimo prašyme vietos projekto vykdytojo deklaruotos patirtos išlaidos atitinka patvirtintoje vietos projekto paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas ir neviršija vietos projekto paraiškos patvirtinimo metu pagrįstų kainų (pagal atskiras išlaidas) viršutinės ribos (netaikoma avanso mokėjimo prašymui);
 • pateikta tinkama vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma, kai teikiamas galutinis mokėjimo prašymas). Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimą atlieka VVG pagal Taisyklių 170 punktą.

Jeigu pirminio mokėjimo prašymo vertinimo metu VPS vykdytoja nenustato neatitikčių, nurodytų Taisyklių 148 punkte, VPS vykdytoja per 5 darbo dienas Agentūrai pateikia vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymą.

Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma (2023-03-22 Nr. FR-1867).

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA TEIKIAMA KARTU SU PASKUTINIUOJU MOKĖJIMO PRAŠYMU.

METINĖ TEIKIAMA IKI EINAMŲJŲ METŲ GEGUŽĖS 1 D.

Paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos turi atlikti viešinimą, pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kaimo plėtros viešinimo taisyklės), AR 2023-01-19.

Pateikiame visus reikalingus viešinimo žeklus:

Pavydžiai:

 • Lipdukas (rekomenduojamas dydis 10 x 28 cm), visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo turi būti pažymėtas  lipduku;
 • A3 plakatas, plakatas turi kabėti projekto įgyvendinimo vietoje nuo pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Įgyvendinant mokymų projektą, turite vadovauti Taisyklių 47 punktu.

Pagal 47.5. papunktį apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota VVG, t. y. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamų mokymų pradžios mokymo vietos projekto vykdytojas turi informuoti VPS vykdytoją.

Informaciniame rašte turi būti pateikta ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, tikslinė grupė, mokymuose planuojančių dalyvauti asmenų skaičius, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos. Taip pat kartu galite pateikti ir preliminarią mokymų darbotvarkę.

Prašome pateikti raštą su visa reikalinga informacija el. paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt

Dėl visų pakeitimų taip pat prašome informuoti iki mokymų pradžios.

Pagal Taisyklių 5 priedo II skyrių

Pagal 4.3. papunktį apie planuojamus savanoriškus darbus turi būti iš anksto informuojama VPS vykdytoja. Vietos projekto vykdytojas likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki savanoriškų darbų pradžios apie planuojamus savanoriškus darbus turi iš anksto informuoti VPS vykdytoją el. paštu: pasvaliorvvg@pasvalys.lt.

Vietos projekto vykdytojo informaciniame rašte turi būti nurodyta ši informacija: VVG, kuriai pateiktas vietos projektas, pavadinimas, vietos projekto vykdytojo pavadinimas, vietos projekto pavadinimas ir registracijos numeris, vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis, vietos projekto paraiškoje nurodyta planuojama savanoriško darbo vertė (Eur), savanoriško darbo atlikimo vieta (tikslus adresas), data ir pradžios valanda, savanoriško darbo pobūdis ir planuojamas rezultatas, preliminari savanoriško darbo trukmė ir preliminarus savanoriausiančių asmenų skaičius. Jeigu planuojami savanoriški darbai yra atšaukiami (pvz., dėl netinkamų oro sąlygų), tą pačią dieną, kai yra sužinoma apie tokių darbų atšaukimą, turi būti informuojama Agentūra el. paštu, adresu savanoriskidarbai@nma.lt.

Pagal 4.5. papunktį savanoriškų darbų vykdymo faktas turi būti dokumentuojamas, t. y. vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą savanorišką darbą turi fiksuoti savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje (24 priedas). 

Patvirtinta savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė ir kiti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį šio aprašo 4 punkte nurodytoms savanoriško darbo tinkamumo sąlygoms, – mokėjimo prašymo sudėtinė dalis, pagrindžianti savanoriško darbo tinkamumą.

Savanoriškų darbų įkainis (įkainis taikomas toks, koks buvo paraiškos pateikimo dieną (žiūrėti prie kvietimo dokumentacijos „Taikomi įkainiai“)).

Kviečiame savo pareiškėjus bei partnerius naudotis pažangiomis technologijomis ir teikti dokumentus saugiu ir patogiu būdu – patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Teisiškai parašui ranka prilygsta tik kvalifikuotas elektroninis parašas. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse.

Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo formavimo įranga bei patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

NAUDOTOJO VADOVAS.

Elektroninis parašas yra saugus, jei:

 • yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
 • leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;
 • yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
 • yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

 

SVARBU:

 • teikiant dokumentus VVG pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, atkreiptinas dėmesys į kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimo laiką – jis neturi būti pasibaigęs! Pasitikrinti, kiek laiko galioja kvalifikuotas el. parašas, galima toje pačioje svetainėje, kurioje pasirašomas dokumentas.
 • VVG priima dokumentus DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatais.

 

Naudinga informacija:

 • Ar gali pats VP vykdytojas pats dalyvauti mokymuose kaip dalyvis? → Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 47.4. punktu, jeigu pareiškėjas fizinis asmuo – turi teisę dalyvauti. Jeigu pareiškėjas juridinis asmuo – turi teisę dalyvauti, raštu nurodant asmenis.