2014 - 2020 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Nr. 42VS-KP-15-1-06783-PR001

 

Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategija, įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“. Sprendimas skirti paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti: Lietuvos Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 22 d. kanclerio potvarkis Nr. 4D-24 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER” sąrašo patvirtinimo”.

Strategijos įgyvendinimo pradžia: 2016 m. gegužės 9 d.

Strategijos įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. rugsėjo 1 d.

Strategijos įgyvendinimui skirta suma: 2 123 459 (du milijonai vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni) Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Informacija, susijusi su 2014-2020. m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos rengimu ir sprendimų priėmimu:

Protokolas 2016-03-24 Nr. VPS/1

Protokolas 2015-05-08 Nr. VPS/2

Protokolas 2015-06-12 Nr. VPS/3

Protokolas 2015-06-22 Nr. VPS/4

Protokolas 2015-06-29 Nr. VPS/5

Protokolas 2015-07-10 Nr. VPS/6

Protokolas 2015-07-28 Nr. VPS/7

2014-2020 m. pristatomoji medžiaga