2023 - 2027 m. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Nr. 20VS-PV-23-1-01739-PR001 

 

 

„2023 – 2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” PAKEISTA:
„2023 – 2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” (I VARIANTAS)AR 2023-11-14

 

2023 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4D-255 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, mūsų vietos plėtros strategijai Nr. 20VS-PV-23-1-01739-PR001 „2023-2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ 5gyvendinti skiriama 1 525 422,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt dviejų eurų) dydžio parama ir 100 proc. paramos intensyvumas.

VPS tema: turistinio potencialo išnaudojimas siekiant socialinio ir ekonominio stabilumo Pasvalio rajone.

VPS priemonės:

– Socialiai, ekologiškai atsakingų, ekonomiškai gyvybingų paslaugų ir infrastruktūros vystymas;

– Integruotos ir įtraukios socialinės ir ekonominės plėtros vietos lygmeniu skatinimas;

– Įtrauki ir socialiai atsakinga bendruomenė (plačiąja prasme);

– Tvarios ekonomikos, visų pirma suteikiant vietos produktams naujos vertės, plėtojimas;

– Žemės ūkio verslo, grįsto smulkiais vietos ūkiais ir gamintojais kūrimas ir plėtra.

Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. iki 2028 m.

 „2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos” projektas

2023 m. gegužės 29 d. pateikta Vietos plėtros strategijos paraiška.

2023 m. gegužės 25 d. įvyko Pasvalio r. VVG visuotinis susirinkimas (protokolas Nr. 9), kurio metu pristatytas galutinis „2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos” projektas.

Pristatytos projekto vertybes, viziją, misiją, suplanuotas priemonės ir jų turinys. Supažindinta su planuojamais rodikliais, kurie turės būti pasiekti įgyvendinus strategiją

VPS projekto pristatymo skaidres galima peržiūrėti ČIA.

2023 m. gegužės 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta „2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategija” vertinimui.

2023 m. gegužės 18 d. Protokolas Nr. 8 vykusiame valdybos posėdyje pastabos buvo aptartos ir joms pritarta (viso gauta 14 pastabų). Į pastabas sureguota, strategija pataisyta, pastabas teikę asmenys informuoti 2023-05-22 (el. paštu).

Čia galite pamatyti kokios pastabos buvo gautos: PASTABŲ LENTELĖ.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUO 2023 M. BALANDŽIO 17 D. IKI 2023 M. GEGUŽĖS 16 D. BUVO VIEŠAI PATALPINTAS 2023 – 2027 M. PASVALIO R. VPS PROJEKTAS VIEŠAM APTARIMUI.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Susirinkimai su Pasvalio r. valdyba ir kitais VVG nariais dėl strategijos rengimo.

2023-04-12 Protokolas Nr. 5.

2023-03-13 Protokolas Nr. 4. 

2023-01-26 Protokolas Nr. 2.

2023-01-10 Protokolas Nr. 1.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir kaimo bendruomenių atstovus, rengia vietos plėtros strategiją 2023-2027 metams. Siekdami išsiaiškinti esamą Pasvalio rajono kaimiškųjų vietovių (svarbu: Pasvalio miestui netaikoma) infrastruktūrą, socialinę – ekonominę situaciją bei gyventojų poreikius pildė anketą, kuri buvo paskelbta šiame puslapyje, Pasvalio r. VVG facebook puslapyje ir buvo dalijamasi el. paštu (apie 1 mėn. laiko). 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI SUSITIKIMAS SU MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNIMU
 
2023 m. sausio 24 d., Pasvalio atvirame jaunimo centre vyko jaunimo susitikimas, kuriame susirinkusieji buvo supažindinti su informacija apie projektus jaunimui (pranešėjas Ž. Matulas), apie savanorystę (pranešėja V. Gaspariūnaitė), apie galimybę prisidėti prie Pasvalio r. VVG rengiamos strategijos kūrimo (pranešėja H. Naglazienė). Po šios susitikimo dalies, susirinkęs jaunimas susiskirstė į keturias komandas ir atsakinėjo į užduodamus klausimus. Tai buvo puikus žinių patikrinimas
Išdalintos ir atsakytos anketos mums parodė, ko jaunimui trūksta Pasvalyje, koks Pasvalys yra jų akimis, ar įsivaizduoja save verslininkais Pasvalyje.. Išvada viena – graži karta!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V SUSITIKIMAS SU PILIETINE VISUOMENE
 
2023-01-16 įvyko penktasis, ir tai jau yra paskutinysis, susitikimas dėl Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. Jame dar kartą susitiko pilietinės visuomenės atstovai.
Dabar jau susidėjome rimtus pamatus Vietos plėtros strategijos paruošiamųjų darbų etape, bet ir toliau maloniai laukiame Jūsų minčių, pasiūlymų ir idėjų.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV SUSITIKIMAS (2022-12-29) SU NVO ATSTOVAIS

2022-12-29 įvyko ketvirtasis susitikimas dėl 2023-2027m. „Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos”.

Jame susitiko pilietinės visuomenės atstovai. Šįkart nemaža jų dalis prisijungė nuotoliu ir diskutavo iš kitąpus ekrano, tačiau dėl to bendravimas buvo tik įdomesnis ir įvairesnis.

Vieni pasidalino mūsų rajono džiaugsmais, kiti labiau norėjo aptarti trūkumus, bet visi iki vieno susirinko dėl bendro tikslo – išgryninti pilietinės visuomenės poreikius!

III SUSITIKIMAS (2022-12-27) SU JAUNAIS ŽMONĖMIS IR JAUNŲ ŽMONIŲ ATSTOVAIS

2022 m. gruodžio 27d. įvyko trečiasis susitikimas dėl 2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos pasirengimo.

Šįkart į susitikimą buvo pakviesti jauni žmonės ir jaunų žmonių atstovai.

Viso susitikimo metu netilo diskusijos: kuo didžiuojasi Pasvalys? Vienareikšmiškai savo žmonėmis, žmogiškaisiais ištekliais, savo unikalia gamta-miškais-laukais. Neliko nepaminėti ir aplink esantys malūnai, dvarai ir juose vykstančios veiklos. Kuo mes išskirtiniai ir unikalūs? Keliskart skambėjo žodis „tarmė“, tai mūsų pasididžiavimas ir išskirtinumas. Kuo mes konkurencingi? Esame visiškai šalia kelio Via Baltica – visiems lengvai pasiekiami. Kaip save įsivaizduoajme po kelių metų bei kas trukdo tokiais tapti? Šie ir daug kitų klausimų buvo aptarti susitikimo metu.

I SUSITIKIMAS (2022-12-16) SU VALDŽIOS ATSTOVAIS ir II SUSITIKIMAS (2022-12-16) DĖL NAUJOS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

Visi atstovai buvo supažindinti su paramos galimybėmis ir strategijos rengimo metodika. Susitikimų metu buvo išgrynintos ir užfiksuotos pagrindinės problemos ir poreikiai. Aptartas strategijos rengimas “iš apačios į viršų”.

Pirmosios dalies pokalbio su valdžios atstovais metu buvo aptarti Pasvalio r. privalumai: geros žemės, geras vanduo, sąlyginai pigus būstas, Via Baltica kelias ir Rail Baltica geležinkelio linija (ko pasekoje – geras susisiekimas), stiprios bendruomenės.. Pokalbio metu paminėti ir trūkumai, kuriais tapo informacijos stoka apie lankytinas vietas ir nakvynė/apgyvendinimas rajono lankytojams bei svečiams. Valdžios atstovai nuogąstavo, kad rajone stipriai mažėja gimstamumas bei didėja išvykstančio jaunimo skaičiai. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, kad būtina „investuoti“ į jaunus žmones – ieškoti gabių jaunuolių, skatinti jų verslumą, padėti realizuotis naujiems talentams, kurti platformas veiklaus jaunimo idėjų sklaidai.

Antroje susitikimų dalyje Pasvalio rajono būsimi ir esami verslininkai, negailėdami savo laiko, įdomiai diskutavo apie mūsų rajono verslo poreikius, apie iššūkius su kuriais jie susiduria, kaip jie sprendžiami, kaip verslas gali prisidėti prie kaimo gyventojų geresnės gyvenimo kokybės. Pokalbiu ir diskusija buvo siekiama numatyti tinkamas priemones vietos projektų finansavimui.

Susirinkusieji buvo supažindinti su LEADER metodu, jo tikslais ir prioritetais. Pristatytos VPS verslo priemonės ir jų intensyvumas.

Susitikimus kuravo lektorė, turinti ilgametę patirtį strategijų klausimais, Kauno technologijos universiteto docentė, daktarė Nida Kvedaraitė.

Skirta parama projektui „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001 „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.

PASIRAŠYTA SUTARTIS „PARENGIAMAJAI PARAMAI”

2022 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER programa” veiklos srtites „Parengiamoji parama” paramos sutartis Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001.

Paramos suma 20 000,00 Eur visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminas iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

VPS rengimo etapai:

  1. darbiniai bei informaciniai su VVG teritorijos trijų sektorių atstovais (verslo, pilietinės visuomenės ir valdžios) visų seniūnijų gyventojais išskyrus Pasvalio miesto seniūniją;
  2. statistinių duomenų rinkimas, gyventojų poreikių tyrimais, duomenų apdorojimas, SSGG analizės atlikimas, vizijos ir misijos suformulavimas, prioritetų nustatymas. Techninis darbas dokumentacijai parengti;
  3. priemonių plano rengimas, rezultatų ir pasekmių prognozavimas, įgyvendinimo priežiūros procedūrų nustatymas, pristatymas kaimo plėtros dalyviams (verslo, valdžios, pilietinės visuomenės), strategijos projekto koregavimas ir t. t.