2023-2027 m. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Projektas „Pasvalio rajono 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir kaimo bendruomenių atstovus, rengia vietos plėtros strategiją 2023-2027 metams. Siekdami išsiaiškinti esamą Pasvalio rajono kaimiškųjų vietovių (svarbu: Pasvalio miestui netaikoma) infrastruktūrą, socialinę – ekonominę situaciją bei gyventojų poreikius, prašome užpildyti anketą, kuria rasite ČIA.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi siekiant išsiaiškinti, kokiom sritims tikslinga skirti ES paramą, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo.

Anketa yra anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti objektyvius tyrimo rezultatus.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV SUSITIKIMAS (2022-12-29) SU NVO ATSTOVAIS

2022-12-29 įvyko ketvirtasis susitikimas dėl 2023-2027m. „Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos”.

Jame susitiko pilietinės visuomenės atstovai. Šįkart nemaža jų dalis prisijungė nuotoliu ir diskutavo iš kitąpus ekrano, tačiau dėl to bendravimas buvo tik įdomesnis ir įvairesnis.

Vieni pasidalino mūsų rajono džiaugsmais, kiti labiau norėjo aptarti trūkumus, bet visi iki vieno susirinko dėl bendro tikslo – išgryninti pilietinės visuomenės poreikius!

III SUSITIKIMAS (2022-12-27) SU JAUNAIS ŽMONĖMIS IR JAUNŲ ŽMONIŲ ATSTOVAIS

2022 m. gruodžio 27d. įvyko trečiasis susitikimas dėl 2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos pasirengimo.

Šįkart į susitikimą buvo pakviesti jauni žmonės ir jaunų žmonių atstovai.

Viso susitikimo metu netilo diskusijos: kuo didžiuojasi Pasvalys? Vienareikšmiškai savo žmonėmis, žmogiškaisiais ištekliais, savo unikalia gamta-miškais-laukais. Neliko nepaminėti ir aplink esantys malūnai, dvarai ir juose vykstančios veiklos. Kuo mes išskirtiniai ir unikalūs? Keliskart skambėjo žodis „tarmė“, tai mūsų pasididžiavimas ir išskirtinumas. Kuo mes konkurencingi? Esame visiškai šalia kelio Via Baltica – visiems lengvai pasiekiami. Kaip save įsivaizduoajme po kelių metų bei kas trukdo tokiais tapti? Šie ir daug kitų klausimų buvo aptarti susitikimo metu.

I SUSITIKIMAS (2022-12-16) SU VALDŽIOS ATSTOVAIS ir II SUSITIKIMAS (2022-12-16) DĖL NAUJOS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

Visi atstovai buvo supažindinti su paramos galimybėmis ir strategijos rengimo metodika. Susitikimų metu buvo išgrynintos ir užfiksuotos pagrindinės problemos ir poreikiai. Aptartas strategijos rengimas “iš apačios į viršų”.

Pirmosios dalies pokalbio su valdžios atstovais metu buvo aptarti Pasvalio r. privalumai: geros žemės, geras vanduo, sąlyginai pigus būstas, Via Baltica kelias ir Rail Baltica geležinkelio linija (ko pasekoje – geras susisiekimas), stiprios bendruomenės.. Pokalbio metu paminėti ir trūkumai, kuriais tapo informacijos stoka apie lankytinas vietas ir nakvynė/apgyvendinimas rajono lankytojams bei svečiams. Valdžios atstovai nuogąstavo, kad rajone stipriai mažėja gimstamumas bei didėja išvykstančio jaunimo skaičiai. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, kad būtina „investuoti“ į jaunus žmones – ieškoti gabių jaunuolių, skatinti jų verslumą, padėti realizuotis naujiems talentams, kurti platformas veiklaus jaunimo idėjų sklaidai.

Antroje susitikimų dalyje Pasvalio rajono būsimi ir esami verslininkai, negailėdami savo laiko, įdomiai diskutavo apie mūsų rajono verslo poreikius, apie iššūkius su kuriais jie susiduria, kaip jie sprendžiami, kaip verslas gali prisidėti prie kaimo gyventojų geresnės gyvenimo kokybės. Pokalbiu ir diskusija buvo siekiama numatyti tinkamas priemones vietos projektų finansavimui.

Susirinkusieji buvo supažindinti su LEADER metodu, jo tikslais ir prioritetais. Pristatytos VPS verslo priemonės ir jų intensyvumas.

Susitikimus kuravo lektorė, turinti ilgametę patirtį strategijų klausimais, Kauno technologijos universiteto docentė, daktarė Nida Kvedaraitė.

 

PASIRAŠYTA SUTARTIS „PARENGIAMAJAI PARAMAI”

2022 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER programa” veiklos srtites „Parengiamoji parama” paramos sutartis Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001.

Paramos suma 20 000,00 Eur visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminas iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

VPS rengimo etapai:

  1. darbiniai bei informaciniai su VVG teritorijos trijų sektorių atstovais (verslo, pilietinės visuomenės ir valdžios) visų seniūnijų gyventojais išskyrus Pasvalio miesto seniūniją;
  2. statistinių duomenų rinkimas, gyventojų poreikių tyrimais, duomenų apdorojimas, SSGG analizės atlikimas, vizijos ir misijos suformulavimas, prioritetų nustatymas. Techninis darbas dokumentacijai parengti;
  3. priemonių plano rengimas, rezultatų ir pasekmių prognozavimas, įgyvendinimo priežiūros procedūrų nustatymas, pristatymas kaimo plėtros dalyviams (verslo, valdžios, pilietinės visuomenės), strategijos projekto koregavimas ir t. t.

Skirta parama projektui „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001 „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.