2024 m. sausio 16 d. nuo 12 val., įvyko valdybos posėdis, kurio metu:

1. SVARSTYTA. Dėl „2014 – 2021 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) ir VPS sutarties keitimo.

Bendru sutarimu (vienbalsiai), pritarta „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) ir VPS sutarties keitimams (pridedama).

2. Dėl „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2023 m.

-Bendru sutarimu (vienbalsiai), pritarta VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2023 m.

3. Dėl virškontraktavimo lėšų skirstymo „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonėse.

-Bendru sutarimu (vienbalsiai), pritarti po VPS Nr. 42VS-KP-15-1-06783-PR001 ir VPS sutarties keitimo, rengiant Kvietimo Nr. 14 dokumentaciją, skirtas papildomas lėšas integruoti į VPS priemones sekančiai:
VPS prioriteto Nr. 1 „Naujų darbo vietų kaime kūrimas, palankių ekonominės veiklos sąlygų sudarymas“ VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1) skirti iki 80 000 eurų iš EŽŪFKP ir iki 80 000 eurų iš EURI. Iš viso 160 000 eurų dviem vietos projektams
ir
VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenių veiklos įvairinimas, bendruomeniškai svarbios veiklos rėmimas“ VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sričiai „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) skiriant iki 10 000 eurų paramos sumą vienam mažam vietos projektui, o VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sričiai „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) skirti iki 22 595,60 eurų paramos sumą, vienam vietos projektui.

Daugiau informacijos rasite 2024-01-16 Protokole Nr.1.