2024 m. birželio 14 d. 12:00 val. vyko valdybos posėdis, nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, kurio metu:

1.SVARSTYTA. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.

NUSPRĘSTA. Nusišalinusių nėra, tačiau paaiškėjus faktui dėl galimo intereso konflikto nedelsiant raštiškai informuoti VVG valdybą ir administraciją.

2. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos valdomų rezervinių lėšų naudojimo vietos projekto Kvietimo Nr. 14 rezervinėms paraiškoms finansuoti.

BALSUOTA: „UŽ“ – 9, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUSPRĘSTA. Vadovaujantis 2024 m. birželio 10 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-454 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo“ įgyvendinant 2014 – 2020 m. Pasvalio rajono VPS naudotis papildomu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos valdomu lėšų rezervu ir toliau vertinti vietos projektų tinkamumą iš kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14, kuris galiojo nuo 2024 m. kovo 4 d. iki 2024 m. balandžio 15 d. Vietos projektų finansavimo fondas lieka EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Vietos projektų esančius rezerviniame sąraše tinkamumo vertinimo procedūrą pradėti nuo 2024 m. birželio 25 d.

Detalesnę informaciją galite rasti 2024-06-14 Protokole Nr. 5.