IV Kvietimas

SKELBIMAS

VPS priemonė „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 33 976,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS