PARAIŠKAS GALITE NEŠTI NUO 2019 M. RUGSĖJO 25 D. 8:00 VAL. IKI 2019 M. LAPKRIČIO 11 D. 16:00 VAL.

Visą reikalingą Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite čia.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemones:

  1. VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1;
  2. VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1;
  3. VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos srities „Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2.
  4. VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6) veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2.
  5. VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1.
  6. VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2.
  7. VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Per vieną vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens:

Vietos projektų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Vietos projektų paraiškos priimamos Pasvalio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys (207, 208 kab.)

Parašykite komentarą